Hết hàng

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N100 (12V – 100Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 100 Ah
 • Kích thước: 406mm x 175mm x 209mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N40 (12V – 40Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 40 Ah
 • Kích thước: 236mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N40L (12V – 40Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 40 Ah
 • Kích thước: 236mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N50 (12V – 50Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 50 Ah
 • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N50L (12V – 50Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 50 Ah
 • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N50Z (12V – 60Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 60 Ah
 • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N50ZL (12V – 60Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 60 Ah
 • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N70 (12V – 70Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 70 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N70L (12V – 70Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 70 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N70Z (12V – 75Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 75 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N70ZL (12V – 75Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 75 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N85 (12V – 85Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 85 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N85L (12V – 85Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 85 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N90 (12V – 90Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 210mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40 (12V – 35Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 35 Ah
 • Kích thước: 196mm x 129mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40L (12V – 35Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 35 Ah
 • Kích thước: 196mm x 129mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40LS (12V – 35Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 35 Ah
 • Kích thước: 196mm x 129mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40S (12V – 35Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 35 Ah
 • Kích thước: 196mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40Z (12V – 40Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 40 Ah
 • Kích thước: 196mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS40ZLS (12V – 40Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 40 Ah
 • Kích thước: 196mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS60 (12V – 45Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 236mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS60L (12V – 45Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 236mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS60LS (12V – 45Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 236mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS60S (12V – 45Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 236mm x 127mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS70 (12V – 65Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 65 Ah
 • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS70L (12V – 65Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 65 Ah
 • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 60 Ah
 • Kích thước: 242mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 303mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 303mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 100 Ah
 • Kích thước: 330mm x 171mm x 215mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 35 Ah
 • Kích thước: 196mm x 136mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 35 Ah
 • Kích thước: 196mm x 136mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 43 Ah
 • Kích thước: 196mm x 136mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 43 Ah
 • Kích thước: 196mm x 136mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 236mm x 129mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 236mm x 129mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 50 Ah
 • Kích thước: 206mm x 174mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 50 Ah
 • Kích thước: 206mm x 174mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 50 Ah
 • Kích thước: 258mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 52 Ah
 • Kích thước: 236mm x 129mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục:

ẮC QUY Ô TÔ ĐỒNG NAI CÓ PHẢI DÒNG ẮC QUY TỐT NHẤT?

Ắc quy ô tô là nguồn cấp điện chính cho ô tô khi xe chưa khởi động vì cơ chế hoạt động giúp tích trữ năng lượng ở dạng hoá năng và biến đổi hóa năng thành điện năng. Khi động cơ ô tô hoạt động, máy phát điện ô tô sẽ được dẫn động để hoạt động theo và điều này giúp nạp điện cho ắc quy cũng như cấp điện cho toàn bộ thiết bị trên xe.
Khi xe tắt máy sẽ dẫn tới động cơ và máy phát điện sẽ ngừng hoạt động, lúc này chỉ còn ắc quy là nguồn cung cấp điện chính cho xe thông qua năng lượng tích trữ. Bên cạnh đó, bình ắc quy 12V ô tô còn giúp cung cấp điện cho hệ thống khởi động để nổ máy xe, cấp điện cho hệ thống đèn xe, hệ thống âm thanh,… khi động cơ xe chưa hoạt động.

1 – Thời hạn sử dụng của bình ắc quy xe ô tô:

Tuổi thọ trung bình của ắc quy xe ô tô là từ 4 – 5 năm khoảng 100.000 km theo nhà sản xuất, tuy nhiên thực tế tuổi thọ của ắc quy sẽ thường chỉ từ 2-3 năm vì còn phụ thuộc vào thói quen sử dụng xe của chủ sở hữu, thời tiết, bảo dưỡng thường xuyên hay không,….

2 – Các loại bình ắc quy ô tô

Ắc quy khô và ắc quy nước là dòng ắc quy xe ô tô phổ biến nhất hiện nay. Tuỳ từng dòng xe ô tô mà sẽ phù hợp với loại ắc quy nhất định.

2.1 – Ắc quy nước ô tô:

Bình ắc quy nước 12V là dòng ắc quy nước ô tô thông dụng nhất với 6 ngăn nhỏ nối tiếp nhau. Trong mỗi ngăn của ắc quy nước đều có lá chì, kim loại xen kẽ lẫn với dung dịch axit loãng, trên phần đầu thì có các nút châm để có thể châm thêm axit định kỳ.

 • Ưu điểm của bình ắc quy nước ô tô:

– Giá thành rẻ nhờ cấu tạo đơn giản.
– Dòng điện khoẻ hơn ắc quy khô.
– Có khả năng hồi điện khi để lâu.
– Khi hết điện sẽ hết từ từ, không hết đột ngột như ắc quy khô.

 • Nhược điểm của bình ắc quy nước ô tô:

– Tuổi thọ thấp hơn.
– Cần bảo dưỡng, bổ sung axit và nạp điện định kỳ 3 tháng/lần.
– So với ắc quy khô thì ắc quy nước có khả năng phục hồi điện áp chậm hơn.
– Có thể bị gỉ sét khi axit trong bình bị bốc hơi.

2.2 – Ắc quy khô ô tô:

Là dòng ắc quy miễn bảo dưỡng nhờ thiết kế kín khí giúp giảm quá trình hao hụt lượng chì axit trong quá trình sử dụng. Ắc quy khô là sản phẩm được cải tiến từ ắc quy nước nên khắc phục được những nhược điểm của ắc quy nước truyền thống, thay vì sử dụng dung dịch axit H2SO4 dạng nước thì dung dịch axit H2SO4 có sẵn trong bình có dạng gel sệt.

 • Ưu điểm của bình ắc quy khô:

– Không cần bảo dưỡng hay sạc thêm điện trong quá trình sử dụng.
– Tuổi thọ cao.
– Thiết kế nhỏ gọn.
– Không bị tình trạng gỉ sét như ắc quy nước.
– Phục hồi điện áp nhanh hơn ắc quy nước.

 • Nhược điểm của bình ắc quy khô:

– Giá thành có phần cao hơn ắc quy nước.
– Khi hết điện sẽ hết điện đột ngột không hết điện từ từ như ắc quy nước.

*Tìm hiểu thêm:
– Khi nào cần sạc ắc quy ô tô?
– Mua máy sạc ắc quy ô tô ở đâu?
– Cách sạc ắc quy ô tô đúng cách?

3 – Cách lựa chọn bình acquy xe ô tô phù hợp với từng dòng xe?

Có 3 cách đơn giản và chính xác nhất để xác định bình ắc quy 12V ô tô nào là tốt nhất và phù hợp nhất: dựa vào dung lượng lưu trữ, điện áp, dòng khởi động nguội, kích thước và vị trí cọc.

3.1 – Kích thước và vị trí cọc:

Mỗi dòng xe sẽ phù hợp với kích thước bình xe ô tô khác nhau do kích thước hộc bình và vị trí đặt điện cực khác nhau. Do đó, việc xác định đúng kích thước của ắc quy 12V, xe ô tô sẽ hoạt động ổn định và an toàn hơn.
Việc chọn nhầm thông số bình ắc quy ô tô sẽ gây ra trục trặc trong quá trình lắp ráp và sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp tới những bộ phận khác của xe ô tô.

 • Vị trí cọc của acquy ô tô được biểu thị bằng 3 chữ cái L, R, S:

– Chữ L: Bình cọc trái.
– Chữ R: Bình cọc phải.
– Chữ S: Bình có 2 cọc.

3.2 – Điện áp và dung lượng lưu trữ:

Điện áp là hiệu điện áp chênh lệch giữa hai đầu cực của bình ắc quy xe ô tô và phần lớn acquy ô tô có điện áp 12V.
Dung lượng lưu trữ của các loại bình ắc quy xe hơi thường từ 40 đến 100Ah, phổ biến nhất ở mức 10Ah, 45Ah, 50Ah, 60Ah, 75Ah,.. Dựa vào từng dòng xe và nhu cầu sử dụng mà quý khách hàng có thể lựa chọn loại bình ắc quy có dung lượng lưu trữ phù hợp.

3.3 – Dòng khởi động nguội

Ắc quy ô tô có nhiệm vụ chính là cung cấp điện để khởi động cơ xe nên ắc quy cần có khả năng phóng điện tốt trong thời gian ngắn. Thông thường xe ô tô ở các quốc gia có nhiệt độ thấp dưới 0*C sẽ gặp nhiều khó khăn khi khởi động vì độ nhớt dầu động cơ không tốt, vì vậy cần quan tâm dòng khởi động nguội, thông số bình ắc quy ô tô kỹ lưỡng.

4 – Có những thương hiệu ắc quy nào phù hợp cho xe ô tô

Hiện nay trên thị trường phổ biến khá nhiều thương hiệu ắc quy như thương hiệu ắc quy Đồng Nai, ắc quy GS, ắc quy Globe… Nhưng bình ắc quy 12V Đồng Nai xe ô tô vẫn là dòng bình ắc quy thịnh hành nhất, được ưa chuộng nhờ vào chất lượng tốt nhất, giá bình dân và sản phẩm đa dạng. Ắc quy Đồng Nai (Pinaco) là một trong các nhà sản xuất pin và bình ắc quy lớn nhất Việt Nam.

5- Bảng giá bình ắc quy xe ô tô cập nhật mới nhất

Mức giá bình ắc quy khô và ắc quy nước hiện nay trên thị trường vô cùng đa dạng, thường acquy khô 12V sẽ có giá cao hơn acquy nước 12V. Tại Nhà Phân Phối Ắc Quy Đồng Nai Việt Phát, giá cả ắc quy theo giá cả niêm yết của Công ty ắc quy Đồng Nai Pinaco nên khách hàng có thể yên tâm mua hàng tại đây.
Liên hệ đường dây nóng Hotline: 02563841285 để được tư vấn hỗ trợ và báo giá nhanh nhất.

6- Mua bình ắc quy 12V xe ô tô ở đâu, đại lý nào bán bình ắc quy xe ô tô uy tín tại Quy Nhơn, Bình Định?

Việc lựa chọn địa chỉ uy tín để mua bình ắc quy khô xe ô tô và ắc quy nước xe ô tô chính hãng trên thị trường hiện nay là điều không hề dễ dàng.
Tại công ty ắc quy Việt Phát, chúng tôi là Nhà Phân Phối Ắc Quy Đồng Nai – Pinaco tại khu vực tỉnh Bình Định từ những năm 1995, chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại bình ắc quy đồng nai, máy sạc bình ắc quy, thiết bị kiểm tra bình ắc quy; tư vấn và hỗ trợ bảo hành sản phẩm.

– Đa dạng các dòng acquy xe ô tô khác nhau:

Vì là nhà phân phối ắc quy đồng nai duy nhất tại khu vực Bình Định, An Khê, Gia Lai nên công ty ắc quy Việt Phát cung cấp đa dạng tất cả các dòng acquy đồng nai cho tất cả các dòng xe. Hãy ghé ngay cửa hàng của chúng tôi tại địa chỉ 71 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định để có thể tận tay tham khảo, tư vấn, và lựa chọn cho dòng xe của bạn kiểu dáng, mẫu mã phù hợp nhất.

– Chuyên viên tư vấn và lắp ráp dày kinh nghiệm:

Tất cả các chuyên viên đều trên 20 năm kinh nghiệm trong nghề bình ắc quy, cực kì chuyên nghiệp, thông thạo và hiểu rõ nhu cầu của từng khách hàng vì thế sẽ tư vấn được cho bạn loại ắc quy xe ô tô phù hợp nhất.

– Hỗ trợ bảo hành ắc quy:

Quý khách mua hàng tại Công ty bình ắc quy đồng nai Việt Phát sẽ được bảo hành theo đúng chính sách bảo hành của Công ty ắc quy đồng nai Pinaco. Tất cả sản phẩm nếu quý khách mua bị lỗi hay cần đội ngũ chuyên viên sửa chữa bất gì vấn đề gì đều có thể liên hệ ngay với chúng tôi thông qua Hotline hoặc ghé cửa hàng để được hỗ trợ tốt nhất.

Công ty ắc quy Việt Phát hy vọng với những chia sẻ từ những kinh nghiệm đã được đúc kết sau thời gian dài có thể giúp quý khách hàng nắm rõ những điều quan trọng cần lưu ý khi lựa chọn cửa hàng ắc quy và dòng ắc quy xe ô tô phù hợp. Mỗi dòng ắc quy đồng nai sẽ có ưu điểm riêng phù hợp với từng dòng xe ô tô cụ thể. Hãy căn cứ vào đặc điểm loại xe của bạn để lựa chọn acquy xe ô tô phù hợp nhé. Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên của chúng tôi nhé.