Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Tàu thuyền Đồng Nai N200 (12V – 200Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 200 Ah
 • Kích thước: 518mm x 276mm x 214mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Tàu thuyền Đồng Nai N200S (12V – 180Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 180 Ah
 • Kích thước: 508mm x 273mm x 215mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy xe tải Đồng Nai N90 (12V – 90Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 330mm x 171mm x 210mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy xe tải Đồng Nai N120 (12V – 120Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 120 Ah
 • Kích thước: 502mm x 180mm x 209mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy xe tải Đồng Nai N150 (12V – 150Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 150 Ah
 • Kích thước: 505mm x 220mm x 210mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy xe tải Đồng Nai N150S (12V – 135Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 135 Ah
 • Kích thước: 514mm x 222mm x 209mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Xe tải Đồng Nai DIN88 (12V – 88Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 85 Ah
 • Kích thước: 350mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Xe tải Đồng Nai N100 (12V – 100Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 100 Ah
 • Kích thước: 406mm x 175mm x 209mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Xe tải Đồng Nai N170 (12V – 170Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 170 Ah
 • Kích thước: 514mm x 222mm x 209mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Xe tải Đồng Nai N180 (12V – 180Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 180 Ah
 • Kích thước: 508mm x 273mm x 215mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Xe tải Đồng Nai N85 (12V – 85Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 85 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Xe tải Đồng Nai N85L (12V – 85Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 85 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)

Mô tả danh mục: